Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Thursday, August 23, 2018

● Có Duyên Lành Gặp Thầy Tánh Tuệ

Có Duyên Lành Gặp Thầy Tánh Tuệ

Được duyên lành gặp Thầy Tánh Tuệ
Pháp Thầy ban như huệ ngát hương
Cho ta thấy cả Thiên Đường
Niết Bàn giải thoát nhẹ vương bụi trần

Read More

Monday, August 13, 2018

● Photos Hội Ngộ Nhóm Thân Hữu BK77XD in 8/2018

● What: Hội Ngộ Nhóm Thân Hữu BK77XD
● Who: Quý Bạn Bè BK77XD tại Mỹ
● Where: Nhà Đỗ Thành Phương in Anaheim, Cali
● When: 11 August 2018
● Photos by Duy Ngo on Flickr Site


Read More