Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...■ Trang Thân-Hữu Cao-Thắng Saigon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Trang Thân Hữu Cao Thắng Saigon (Ngô Đình Duy)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Mục Tìm Các Bạn Cao Thắng Bị Thất Lạc
     1. Lớp 10T1 (niên khóa 1974-1975) & 11T1 (niên khóa 1975-1976)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Please click the following link to see more photos:
4. Photos Chụp các Thân Hữu Cao Thắng Họp Mặt (tại San Jose, CA)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Please click the following link to see more photos:
5. Link xem hình chụp của nhóm Cao Thắng 1975 (Ngô Đình Học)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Link xem Photos Đen Trắng của anh Vũ Đình Nam (12T5, niên khóa 1973-1974) (update 6/2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Read More