Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Sunday, March 11, 2018

● Tiệc Tân Niên Mậu Tuất 2018 của Hội QNĐN

 What: Tiệc Tân Niên Mậu Tuất 2018 của Hội Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Nam Đà Nẵng
 Who: Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Nam Đà Nẵng
 Where: Nhà Hàng Dynasty in San JoseCalifornia
 When: Mùng 10 Tháng Giêng Mậu Tuất (25 Feb 2018)
● Photos on Flickr: Please click on the following link:Read More

Saturday, March 3, 2018

Hết Tết, Nhưng Vẫn Còn Xuân


Hết Tết, Nhưng Vẫn Còn Xuân
Photo Credit: Mathew Nguyễn

● Chủ Nhật tuần rồi (Mùng 10 Tết Mậu Tuất) có nhiều nơi réo gọi DN đi dự Hội Xuân Hội Tết Cộng Đồng. Ban đầu DN định đưa đứa con trai Benny Ngô đi dự Hội Xuân Hướng Đạo, rồi tranh thủ lại Hoàng Gia Trang để dự Hội Tết Xưa. Nhưng,

Thân này không thể phân thân
Đến dự từng phần Hội Tết liên hoan…

Read More