Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Monday, February 12, 2018

● Tiệc Tất Niên Đinh Dậu của Nhóm Việt Cals (UC Berkeley) Khóa 90’s

● Tic Tt Niên Đinh Du ca Nhóm Vit Cals (UC Berkeley) Khóa 90’s

What: Tic Tt Niên Đinh Du
Who: Các Bn Viet Cals Khóa 90’s
Where: Saigon Kitchen Restaurant in San Jose
When: Friday, 9 Feb 2018
            (24 Tháng Chp Năm Đinh Du)Read More