Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Tuesday, December 27, 2016

Các Bạn AXD77 (Photos by Đỗ Thành Phương 7/2007)

Một Số Hình Ảnh Các Bạn Đại Học Bách Khoa, Khoa Xây Dựng 77

Photos by Đỗ Thành Phương

Photo #1: Từ trái sang phải: Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Mạnh Tuấn, Dương Quang Hải, Nguyễn Phong Lam, Trần Nhật Quang, Trần Quang Hữu, Đoàn Thanh Lương, Trần Văn Hết, Hồ Minh Thạch, Đỗ Thanh Phương chụp trước B6 Khoa Xây Dựng.


Photo #2: Lớp Kết Cấu Khoa Xây Dựng. Từ trái sang phải: Lê Văn Anh, Nguyễn Quốc Thông, Đỗ Thành Phương và Hồ Lê Thuần.

Photo #3: Từ trái sang phải: Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Phong Lam, Đoàn Thanh Lương, Hồ Minh Thạch, Dương Quang Hải, Trần Quang Hữu, Trần Nhật Quang, Nguyễn Mạnh Tuấn, Đỗ Thành Phương.

Photo #4: Từ trái sang phải: Trần Văn Hết, Trần Quang Hữu, Trần Nhật Quang, Dương Quang Hải, Nguyễn Văn Phước, Hồ Minh Thạch, Đoàn Thanh Lương, Nguyễn Mạnh Tuấn, Đỗ Thành Phương, Nguyễn Phong Lam

Photo #5: Hàng đứng, từ trái sang phải: Trần Nhật Quang, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Phong Lam, Nguyễn Mạnh Tuấn.
Hàng ngồi: Trần Quang Hữu, Hồ Minh Thạch, Đỗ Thành Phương, Dương Quang Hải, Đoàn Thanh Lương.


Photo #6: từ trái sáng phải: Nguyễn Phong Lam, Trần Quang Hữu, Nguyễn Văn Phước, Đỗ Thành Phương, Đoàn Thành Lương, Dương Quang Hải, Trần Nhật Quang, Hồ Minh Thạch, Nguyễn Mạnh Tuấn.

Photo #7: Hàng ngồi, từ trái sang phải: Đỗ Thành Phương, Hồ Minh Thạch, Dương Quang Hải, Trần Quang Hữu.
Hàng đứng, từ trái sang phải: Đoàn Thanh Lương, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Phước, Trần Văn Hế và Trần Nhật Quang.

Photo #3
Photo #8: từ trái sang phải: Đỗ Thành Phương, Trần Nhật Quang, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Phước, Dương Quang Hải, Đoàn Thanh Lương, Nguyễn Phong Lam, Hồ Minh Thạch và Trần Quang Hữu.
Photo #9: từ trái sang phải: Đỗ Thành Phương, Nguyễn Phong Lam, Hồ Minh Thạch, Trần Quang Hữu, Nguyễn Văn Phước, Trần Quang Hữu, Đoàn Thanh Lương, Trần Nhật Quang và Nguyễn Mạnh Tuấn.

Photo #10: Hàng ngồi: Nguyễn Quốc Thông, Hồ Lê Thuần, Lê Văn Anh, Đỗ Thành Phương
Hàng đứng: Vũ Thị Ánh, Từ Ngọc Mai, Vũ Thị Thúy, Lê Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Tuyết Lan

No comments:

Post a Comment