Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Saturday, November 29, 2014

● Photos of Kalsang Rinpoche at Chùa Đức Viên (in San Jose) 11/02/2014

What: Photos of Kalsang Rinpoche in San Jose
Where: Chùa Đức Viên in San Jose, California
When: Sunday, 2 November 2014 from 11:30AM – 12:30PM
Who: Kalsang Rinpoche & Phật Tử tại Chùa Đức Viên
Photos: Please click on the following link to see more photos:


Kalsang Rinpoche chụp tại Chùa Đức Viên trưa Chủ Nhật, 2 Nov 2014


Ngọc Xá Lợi Đức Phật Thích  Ca và Tóc của Dalai Lama từ đời thứ I đến đời thứ XIV, cùng Tôn Tượng Phật Thích Ca được Thầy Kalsang ban blessing bằng cách đặt trên đầu mỗi Phật Tử tại Chùa Đức Viên vào buổi trưa Chủ Nhật 2 Nov 2014 sau bài kinh cầu nguyện Chư Phật & Chư Bồ Tát Mười Phương gia hộ cho chúng sanh. 

No comments:

Post a Comment