Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Saturday, October 29, 2011

Tìm Các Bạn Cao Thắng Thất Lạc: Lớp 10T1 (niên khóa 1974-1975)

Ngô Đình Duy và các bạn lớp 10T1 (niên khóa 1974-1976) đang tìm các bạn sau:


Tháng 4/1975, các bạn trong lớp 10T1 (niên khóa 1974-1975) sau đây đã di tản sang Mỹ:
1. Lê Quang Phúc (trưởng lớp 10T1, 9T1, 8T1), chơi thân vơi Nhã Cha ở Phú Lâm
2. Lộc Thống Sang, chơi thân với Hồ Trường Thẩm ở Quận 8 Saigon
3. Nguyễn Hùng Sơn, chơi thân với Đặng Trọng Phúc ở Quận 3 Saigon

Nay có bạn Ngô Đình Duy ở San Jose, CA sang Mỹ từ năm 1987 tìm các bạn. Nếu các bạn nhận được tin, xin liên lạc với Duy qua email: Don Ngo  dondngo@yahoo.com

4. Mai Thế Truyền, học lớp 10T1 và 11T1 (niên khóa 1975-1976)
Năm 1977 Truyền xuất cảnh đi Pháp cùng với gia đình. Lúc Đặng Trọng Phúc qua Mỹ năm 1979 thì Truyền lúc đầu có liên lạc với Phúc, sau đó đứt liên lạc. Nay bạn Đặng Trọng Phúc xin tìm gặp Truyền. Nếu nhận được tin nhắn, xin Truyền liên lạc với Ngô Đình Duy qua email Don Ngo dondngo@yahoo.com

No comments:

Post a Comment