Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Sunday, April 5, 2020

■ Thơ: Thời Đại Dịch, Giam Tại Nhà


■ Thơ: Thời Đại Dịch, Giam Tại Nhà

Giam tại nhà, ta ra làm cỏ
Mấy ngày mưa, chanh nở rụng đầy
Mầm lang vươn dậy nhiều dây
Bót phân rau tốt mai này phủ xanh

Thời đại dịch, ít lành lắm dữ
Tránh ra ngoài để giữ khỏi lây
Đường vắng xe ít nhiều mây
Ngoài vườn chim hót mới hay Xuân về *

Ngô Đình Duy (17 March 2020)

PS:

* Bắc Bán Cầu, mùa Xuân bắt đầu từ 21 March hằng năm, tương ứng với Tiết Xuân Phân

No comments:

Post a Comment