Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, May 25, 2012

● Photos Lễ Phát Thưởng by Vũ Đình Nam (Cao Thắng, 12T5, nk 73-74)

Photos Lễ Phát Thưởng Cuối Niên Học 1972-1973 by Vũ Đình Nam (Cao Thắng, 12T5 niên khóa 1973-1974)


No comments:

Post a Comment