Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, May 25, 2012

● Photos Trại Thân Hữu Liên Trường Giáng Sinh 1973 tại Suối Tiên, Thủ Đức by Vũ Đình Nam (Cao Thắng, 12T5, nk 73-74)

Photos Trại Thân Hữu Liên Trường Giáng Sinh 1973  tại Suối Tiên Thủ Đức với sự cộng tác của các nhóm học sinh các trường Trung Học Saigon:
-          Lê Văn Duyệt
-          Gia Long
-          Trưng Vương
-          Sương Nguyệt Ánh
-          Huỳnh Khương Ninh
-          Võ Trường Toản
-          Petrus Ký
-          Thánh Mẫu
-          Nguyễn Bá Tòng
-          Cao Thắng


No comments:

Post a Comment