Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 17 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 17

 

Em vô tình hay tôi vô phước ?
Một lần thương,
Vạn lần nhớ, triệu lần buồn.
Rượu càng say,
Ta càng nhớ người xưa...
Đêm kinh dị hay đời ta cô quạnh ?
Mà con tim sao trống vắng không cùng ?
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment