Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 3 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 3


Đêm đến, đêm đi !
Mình ta và chung rượu,
Rượu đắng, ớt cay !
Ta không say ! ô kià tim ta cháy
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment