Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 19 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 19


Ô kìa sao Trăng khóc ?
Nước mắt Trăng hay nước mắt nhân gian ?
Nín đi Trăng,
Hãy cạn chén cùng ta,
Mình chia nhau nỗi sầu
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment