Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Saturday, June 18, 2011

Ngày Cha (Father’s Day) …

Ngày Cha (Father’s Day) 


Ngày Cha con rt nh ơn

Công Cha như núi Thái Sơn cao vi
Thương con sut c cuc đi
Hy sinh nuôi dưỡng không li th than
Ngày Cha con chúc khang an
Chúc Cha trường th vô vàn kính yêu

Ngô Đình Duy (Santa Clara, 20 June 2010)

No comments:

Post a Comment