Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, June 10, 2011

Ngõ Vắng Đơn Côi …(thơ Lãng…)

Ngõ Vắng Đơn Côi …

Tình học sinh,  qúa ngọt ngào 
Một ngươì đi trước một người theo sau 
Nhà nàng có ngọn bông lau 
Đêm về duới góc ngọn cau ... thư tình 

Nàng đi trước mãi ... "vô tình" 
Ta theo lầm lủi làm thinh ... theo nàng 
Thế rồi nàng bỗng ... sang ngang 
Qua cầu .. . lệ rớt ... đò sang sông rồi ! 

Đêm về ngõ vắng đơn côi 
Làm thơ .. tôi vẫn làm thơ ... cho nàng 
Thư tình tôi vẫn chưa sang 
Tình tôi chẳng biết ... cô nàng có hay ? 

Qua cầu gió .. bụi mắt cay 
Giòng sông vẫn chảy nào hay ... lỡ đò 
Gởi nàng theo ngọn gió bay 
Theo mây về phố ... có hay chăng nàng ? 
Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 28 July 2010)

No comments:

Post a Comment