Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 2 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 2


Ta còn gì chăng ?
Tuổi thơ vỡ vụn, thời gian chồng chất !
Đâù bạc như vôi !
Tình nào buông trôi ?
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment