Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 29, 2011

Lẳng Lặng Mà Nghe…(thơ Khuyết Danh)

Lng Lng Mà Nghe
Lẳng lặng mà nghe chúng nó bàn

Ái quần, ái quốc, ái lăng nhăng,
Nước non, non nước tan như cám
Mà cứ nhởn nhơ hát với đàn!


Lẳng lặng mà nghe chúng võ mồm
Bàn chuyện thiên hạ lũ đầu tôm
Lương tâm chúng vất đi cho chó
Tổ tiên chúng bỏ cả vô hòm.

Lẳng lặng mà nghe chúng vẽ trò
Dao to, búa lớn hò cho có
Mà lắm kẻ tin thế mới hay!
Đất nước giờ đấy lắm lũ bò....

Khuyết Danh (6/2011)
------------------------------------------------

Ha


Suốt ngày hội họp, lắm kiểu bàn
Ái nhiều kiểu sinh ai oán than
Giang sơn gấm vóc, xẻ tan hoang
Hát ca nhảy nhót, giống khỉ đàn

Nói hoài nói mãi, chuyên võ mồm
Giống dòng tôm cá, kiểu lôm côm
Đâu bằng Ki - Vá, dù thân chó
Chủ thủ, diệt vong, hướng vô hòm

Thi đua lắm hội vẽ đủ trò
Âm vang hò hét, lực nào có
Trước hò sau chạy, có gì hay ?
ÔI ! Thời mạt kiếp ! Cả lũ bò …

n Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment