Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 35 (thơ Khuyết Danh)


Tình Yêu 35

Tương lai ! bạn hỏi tương lai ?
Nào ai biết được tương lai là gì !
Tương lai là cái chi chi !
Là thương ? là nhớ ? chia ly ? oán hờn ?
Khuyết Danh (6/2011)


No comments:

Post a Comment